บทบาทของคนในครอบครัว

บทบาทของสามี
  1. ต้องทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวที่ดี ขยันขันแข็งในการทำมาหากิน
  2. ดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของภรรยา
  3. ให้เกียรติ ยอย่อง ซื่อสัตย์ต่อภรรยา
  4. ช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานบ้าน
  5. ให้การดูแลเป็นพิเศษในช่วงภรรยาตั้งครรภ์ เนื่องจากการตั้งครรภ์จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์มากกว่าภาวะปกติ


         บทบาทของภรรยา
                         1. ต้องทำหน้าที่แม่บ้านที่ดี ช่วยสามีสร้างฐานะครอบครัว
                         2. จัดบ้านให้สะอาดเรียบร้อยน่าอยู่
                         3. เตรียมอาหารการกินที่รสชาติดี มีประโยชน์

       
        บทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ในครอบครัว

                         เมื่อภรรยาให้กำเนิดลูกน้อย ก็จะมีบทบาทหน้าที่เพิ่มขึ้น คือบทบาทหน่าที่ของแม่ ในขณะเดียวกัน สามีก็จะเพิ่มบทบาทของพ่อไปพร้อมๆกันด้วย ในปัจจุบัน พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลาอยู่ร่วมกับลูก หรือมีเวลาอยู่ร่วมกับลูกแต่ไม่สามารถใช้เวลาที่มีอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ ก็เหมือนกับต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการพึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทำให้การอยู่ร่วมกันไม่มีความสุข การที่สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะพ่อกับแม่ มีวิธีการหรือจัดกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว อย่างมีคุณภาพ ก็จะทำให้ครอบครัวน่าอยู่ มีชีวิตที่เป็นสุขยิ่งขึ้น พ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกให้เจริญเติบโตทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมดังนี้

                          1. ให้ความรักความอบอุ่น ความมั่นคงปลอดภัย
                          2. มีการพูดจาสื่อสารที่ดีต่อกัน
                          3. มีการส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตให้ลูก ฝึกให้้รู้จักช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกให้ลูกได้ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง
                          4. สอนให้ลูกทำความดี มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุญ
                          5. ส่งเสริมให้ลูกได้รับการศึกษาในวัยที่เหมาะสม
                          6. สิ่งสำคัญที่สุดของช่วงเวลาที่มีคุณภาพก็คือ พ่อแม่ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกได้เห็น และเลียนแบบได้ ทั้งนี้การอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาว่าพ่อแม่ต้องอยู่กับลูกยาวนานแค่ไหน แต่ขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่ปฏิบัติ อย่างไรกับลูก หรืออยู่ร่วมกับลูกอย่างไร

ปัจจัยพื้นฐานของครอบครัวที่ดี

                       การมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีความสุข เป็นความต้องการของมนุษย์ทุกคน การรู้จักวางแผนเพื่อสร้างครอบครัวที่มั่นคง จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานของครอบครัวที่ดี ซึ่งได้แก่ปัจจัย4คือ อาหารที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค แล้วยังมีปัจจัยพื้นฐานอย่างอื่นอีก เช่น การประกอบอาชีพที่มั่นคง การรู้จักประหยัด อดออม การมีสภาพครอบครัวที่สมบูรณ์มีรูปแบบของพ่อแม่ที่ดี เช่น
        • มีการแบ่งบทบาทความรับผิดชอบของครอบครัว มีการช่วยเหลือกัน
        • มีความยืดหยุ่นโดยเฉพาะเรื่องการดูแลบ้านและการเลี้ยงดูลูก
        • มีการสื่อสารที่ดี เพื่อสร้างสัมพันธภาพของความรักความอบอุ่นในครอบครัว มีการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน เมื่อครอบครัวมีความทุกข์
        • มีความสามารถเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตดีตามพัฒนาการได้

       การตรวจสุขภาพที่จำเป็นของพ่อแม่

                       การมีลูกที่สุขภาพแข็งแรง และมีจิตใจที่ดี เป็นสุดยอดปราถนาของพ่อแม่ทุกคน การจะได้ลูกที่ดีนั้น พ่อและแม่ต้องมีความพร้อมที่จะมีลูก การตรวจสุขภาพก่อนการมีลูกเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของการเตรียมความพร้อม เพราะจะทำให้ทราบถึงภาวะ หรือโรคทางพันธุกรรมบางโรคที่ถ่ายทอดหรืออาจเกิดขึ้นได้ และเป็นภาวะเสี่ยงที่มีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโต และพัฒนาการของเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ตลอดมาจนถึงระยะภายหลัง

        การตรวจสุขภาพที่จำเป็นได้แก่

          1. ตรวจเลือดเพื่อหา
              1.1 หมู่เลือด
               1.2 ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก หรือโรคเลือดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น โรคธาลัสซีเมีย
               1.3 โรคติดเชื้อที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น เอดส์ ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี
         2. ตรวจสุขภาพทั่วไปของมารดา เพื่อหาภาวะเสี่ยง
               2.1 ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต
               2.2 ตรวจปัสสาวะ เพื่อตรวจหาโรคเบาหวาน โรคไต
               2.3 ตรวจฟัน ตรวจเต้านม
       เมื่อตั้งครรภ์แล้ว ควรจะได้มีการฝากครรภ์ทันทีที่รู้ว่าตั้งครรภ์กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และมีการดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ตลอดจนไปตรวจครรภ์ตามนัดทุกครั้ง