วัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง

วัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง  

สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองในแต่ละห้องทุกห้อง
จนถึงระดับชั้น เพื่อให้เครือข่ายผู้ปกครองฯเข้มแข็งยั่งยืน
สร้างบรรยากาศการเข้ามามีส่วนร่วมด้วยจิตอาสาของบรรดาผู้ปกครอง

ในการร่วมแรงร่วมใจกันทำสิ่งดีๆ เพื่อบุตรหลานของเรา
พัฒนากระบวนการทำงานของเครือข่ายฯให้มีมาตรฐาน โปร่งใส และส่งเสริม
การทำงานเป็นทีม
มอบความสุขและสิ่งดีๆ ที่สร้างสรรค์ และเหมาะกับวัยและพัฒนาการของบุตรหลานของเรา